hội đồng nhân dân huyện

Danh bạ điện thoại của HĐND Huyện

Ngày đăng: 28/04/2016 | Lượt xem: 189

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Chí Viễn Chủ tịch HĐND 33882262      
2
Trần Văn Hiền Phó Chủ tịch HĐND 33882266