văn bản pháp quy

");b.document.write('
');b.document.write(c);b.document.write("
");b.document.close();b.focus()};/*]]>*/

hệ thống văn bản