văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Kết quả thẩm tra các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

29

TB

----- Hết hạn
2

Nghị Quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

28/06/2018 ----- Còn hiệu lưc
3

Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

28/06/2018 ----- Còn hiệu lưc
4

Nghị Quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Ứng Hòa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

28/06/2018 ----- Còn hiệu lưc
5

Nghị Quyết chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện Ứng Hòa

28/06/2018 ----- Còn hiệu lưc
6

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018

13/02/2018 ----- Hết hiệu lực
7

Kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lương, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2018

09/02/2018 ----- Hết hiệu lực
8

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2018

08/02/2018 ----- Hết hiệu lực
9

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

08/02/2018 ----- Hết hiệu lực
10

Kế hoạch thực hiện tập trung người lang thang trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2018

02/02/2018 ----- Hết hiệu lực