văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
301

Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2015

30/12/2014 ----- Hết hiệu lực
302

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 ----- Hết hiệu lực
303

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 ----- Hết hiệu lực
304

Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 ----- Hết hiệu lực
305

Kế hoạch Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2015

30/12/2014 ----- Hết hiệu lực