xã hòa phú

Danh bạ điện thoại Xã Hòa Phú

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 100

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Đình Việt BT Đảng ủy 33890691   0979347670
 
2
Lê Văn Minh Chủ tịch UBND xã 33890625   0915308458
xhp_unghoa@hanoi.gov.vn
3
Vũ Hữu Gia Phó BT Đảng Ủy - CT HĐND xã 33890961   0976874551
 
4
Nguyễn Đình Quang PCT UBND     0976874362
xhp_unghoa@hanoi.gov.vn
5
Lê Thị Loan PCT HĐND     0815154457
loanhoaphu2005@gmail.com