xã sơn công

Danh bạ điện thoại Xã Sơn Công

Ngày đăng: 06/07/2015 | Lượt xem: 69

TT
Họ và tên
Chức danh hiện nay
Điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Vũ Văn Thanh BT Đảng Ủy, CT HĐND xã 33899109   0399805558
vuvanthanh0111@gmail.com
2
Nguyễn Sỹ Tuấn Chủ tịch UBND xã 33899109   0977465445
nguyensytuan1968@gmail.com
3
Đinh Thị Trang Phó BT Đảng Ủy     0986 907 868
trangpn@gmail.com
4
Nguyễn Quang Vinh PCT UBND     0983723885
vanhoasoncong@gmail.com
5
Nguyễn Minh Tân PCT HĐND     0352323972
tansoncong@gmail.com